Ocenená škola

ZŠ Narnia je cirkevnou školou, ktorej zriaďovateľom je Zbor Cirkvi v Banskej Bystrici. Zámerom školy je osloviť a prijímať žiakov a žiačky, ktorých rodičia uprednostňujú pre svoje deti výchovu a vzdelávanie na základe kresťanských hodnôt. Školu v súčasnosti navštevuje 389 žiakov a žiačok z rôznych sociálnych, náboženských a rodinných prostredí. ZŠ Narnia každoročne otvára dvere aj deťom s rôznym zdravotným či iným znevýhodnením.

Prioritou školy je poskytovať deťom kvalitné vedomosti a učiť ich kriticky uvažovať. Pripravovať ich na rôznorodú spoločnosť a budovať v nich toleranciu a hlavne ochotu pomôcť tým, ktorí to budú potrebovať. Zapája sa do rôznych aktivít, či už na pomoc starším, zdravotne znevýhodneným, deťom v materských školách, ako aj do aktivít v environmentálnej oblasti.

Základná škola Narnia získala za svoj projekt "Piškvorky z Narnie" značku Angažovaná škola ako finalista prvého národného oceňovania v roku 2020.

 

Ocenený projekt

Projekt „Piškvorky z Narnie“ sa zrodil vďaka iniciatíve súčasnej koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na škole, keď sa spojila túžba pomôcť seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením v neďalekom zariadení s ambíciou rozvíjať u žiakov a žiačok empatiu, vnímanie individuality ľudí a ich rozdielne potreby. Pred približne šiestimi rokmi zástupcovia ZŠ Narnia oslovili vedenie neďalekého Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici, zmapovali potreby ich klientov a klientiek a možnosti detí. Do aktivity sa postupne doposiaľ zapojilo cez päťdesiat detí.

Počas návštevy s klientmi zariadenia nimi trávia čas, počúvajú ich príbehy zo života, prezerajú s nimi fotografie, klientov taktiež sprevádzajú na prechádzke. Snažia sa s nimi tráviť čas, počas ktorého učia vnímať ich potreby a vlastné možnosti pomáhať. Ide o obojstranne obohacujúce skúsenosti, keď sa obe strany učia medzigeneračnej spolupráci a porozumeniu. Výnimočnou súčasťou projektu je taktiež postupné zapájanie detí, ktoré majú rôzne špeciálne potreby a rovnako bojujú o začlenenie v spoločnosti – či už deti s Aspergerovým syndrómom, ADHD a i.

Kompletný projekt a fotografie