Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
finalista Angažovaná škola 2022

Študenti Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove pomohli pri organizácií oslavy 30. výročia založenia celoeurópskej siete chránených území Natura 2000.

Zrodenie myšlienky projektu

Vďaka dlhoročnej spolupráci so Správou CHKO Horná Orava sa škola cíti ako trvalá súčasť CHKO Horná Orava, a preto bolo pre nich samozrejmé pomôcť pri organizácií Natura Day a vyhovieť tak požiadavke komunity. 

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Spolu s pracovníkmi CHKO Horná Orava vytvorili študenti poznávacie, zážitkové, tvorivé eko aktivity a hry pre školy a verejnosť. Súčasťou tohto podujatia bola aj aktívna pomoc ochrany územia CHKO Horná Orava zameraná na zlepšenie životných podmienok ohrozených druhov rastlín a živočíchov chráneného územia Klinské rašelinisko. Do odstraňovania náletov drevín z rašeliniska sa zapojili aj klienti s mentálnym postihnutím z CSS Zákamenné.

Študenti si rozšírili vedomosti o chránenom území CHKO Horná Orava, rozvinuli si organizačné a tvorivé zručnosti a taktiež sa vďaka projektu podporila tímová spolupáca.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli žiaci materských a základných škôl (prvý stupeň), pre ktorých boli vytvorené a organizované poznávacie, zážitkové, tvorivé eko aktivity a hry a taktiež klienti s mentálnym postihnutím z CSS Zákamenné. Ďalšou cieľovou skupinou boli pracovníci Správy CHKO Horná Orava, ktorým pomohli pri organizácií Natura Day určeného pre širokú verejnosť a pri starostlivosti o chránené územie Klinské rašelinisko.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole