Čo je to Angažovaná škola?

Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je oceňovanie zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich metódu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto metóda využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Komu je určené ocenenie?

Cena je určená materským, základným a stredným školám, ktoré implementujú dobrovoľnícke projekty zamerané na službu komunite v spojení so vzdelávacími cieľmi a podporujú aktívne občianstvo mládeže. Implementáciou takýchto projektov školy napĺňajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018.

Čo je to service learning?

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávanímareflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

Ide o mimoriadne rešpektovanú vyučovaciu stratégiu rozšírenú po celom svete. Najrozvinutejšia je na americkom kontinente, keď sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, pričom sa využíva na takmer všetkých základných, stredných aj vysokých školách. Rovnako sa rozšírila v Latinskej Amerike, aktuálne ju významne rozvíjajú tiež univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe.

Viac o metóde service learning

Kedy prebieha prihlasovanie projektov?

Prihlasovanie projektov prebieha štandardne koncom školského roka. Viac informácií a podmienky prihlásenia so sprievodcom podania prihlášky nájdete na tejto stránke.