Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

 • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
 • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
 • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

Service learning podporuje aj program Roots and Shoots Nadácie Greenfoundation. 

Ciele tréningu Service learning

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

Formy akreditovaného tréningu

Tréning ponúkame v dvoch variantoch - v reálnom aj online prostredí:

 • tradičná osobná forma
  Program je štrukturovaný do 3 dní (rozsah 24 hodín) a kombinuje prezenčnú výučbu a plnenie dištančných úloh.

 • online forma
  Vyžaduje si rovnakú časovú náročnosť, obsah je však rozdelený do troch veľkých blokov oddelených online stretnutiami skupiny účastníkov/-čok s lektorkami, ktorých cieľom je reflexia naučeného a upevnenie vedomostí. Vzdelávanie začína online stretnutím, na ktorom sa účastníci zoznámia s lektorkou a dozvedia viac o priebehu tréningu. Vzdelávacie úlohy v blokoch medzi stretnutiami absolvujú účastníci/čky samostatne podľa svojich časových možností, pričom sa očakáva splnenie zadaných úloh do najbližšieho online skupinového stretnutia. Tréning v on-line priestore kombinuje videoprednášky, skupinovú prácu vo fóre, on-line diskusie a plnenie úloh na individuálnych zadaniach.

Obsah vzdelávania

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

 • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
 • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
 • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v konkrétnej organizácii.

 

Tréningy Service learning realizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. V priebehu roka otvára či už online tréningy alebo osobné na rôznych miestach Slovenska, zároveň však poskytuje realizáciu svojich tréningových programov na objednávkuPlatforma takouto formou poskytne tréningy prispôsobené potrebám konkrétnych účastníkov a záujemcov s flexibilnou realizáciou kdekoľvek na Slovensku, zároveň v uzavretej skupine. Viac informácií aj s cenníkom nájdete na tejto stránke.

Informácie o aktuálnych tréningoch nájdete pravidelne na tejto stránke venovanej metóde service learning. O spustení nových tréningov a ďalšej činnosti Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) pravidelne informujeme prostredníctvom informačného newslettera, do ktorého odberu sa môžete prihlásiť tu. Rovnako informujeme na facebookovej stránke PDCO a v novinkách webu PDCO na www.dobrovolnickecentra.sk.