Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt a Regional Service-Learning Award

Oceňovanie Angažovaná škola 2024 je súčasťou Regional Service-Learning Award (RSLA). Ako také sa riadi spoločnými pravidlami pre toto medzinárodné ocenenie, ktoré si celé môžete prečítať TU.

Nižšie nájdete výber zo základných pravidiel a podmienok oceňovania.

V tomto roku kladú partneri RSLA špeciálny dlraz na napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja cez tri témy: mediálna gramotnosť, bj proti falošným správam a dobrá správa vecí verejných. Pre projekty zamerané na tieto témy sú prirpavené mimoriadne ceny. Viac o tom, čo pod jednotlivými témami rozumieme, si môžete prečítať TU.

Dôležité: Zameranie na vyššie spomenuté témy nie je podmienkou zapojenia sa do oceňovania. Tieto témy budú hodnotené samostatne ako podkategórie.

 

Formálne kritériá

1) TERMÍNY REALIZÁCIE

Uveďte termín začiatku a ukončenia service learningovej aktivity. Hodnotiaci tím bude hodnotiť návrhy zo školského roku 2023/2024, ktorých realizácia bola ukončená pred 30. júnom 2024. Ak nespĺňate tento časový rámec, aktivita nebude môcť byť zaradená do hodnotenia. 

2) POČET ŽIADOSTÍ

Každá škola môže podať iba 1 žiadosť. Žiadosť môže popisovať viacero aktivít, ak spĺňajú kritéria service learningu. Prípadná druhá a ďalšia prihláška nebude zaradená do hodnotenia.

3) PREHLÁSENIE INŠTITÚCIE

Podaný formulár musí obsahovať súhlas s použitím obrazového materiálu. Ten je súčasťou žiadosti. Odoslaním formulára zároveň prehlasíte, že všetky informácie v ňom uvedené sú pravdivé. 

4) FORMA A SPÔSOB DORUČENIA
Prihláška sa zasiela elektronicky cez dobrovolnictvo.egrant.sk. Na stránke je nutné sa pri prvej návšteve zaregistrovať (na webe nájdete vpravo hore Registrácia)  pre výzvu Angažovaná škola, následne je možné sa opakovane prihlasovať do aplikácie použitím prihlasovacích údajov mail a heslo. Formulár prihlášky je možné priebežne ukladať a pracovať na ňom postupne. Na podanie prihlášky je nutné formulár vyplniť kompletne. Konzultácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0945 445 995

 

Obsahové kritériá hodnotenia

Odporúčame Vám, aby ste pred vyplnením prihlášky preštudovali tieto kritériá realizácie service learningových projektov:

5)  MOTIVÁCIA A ÚLOHA PREDSTAVITEĽOV

V metodike service learningu študenti nie sú považovaní za prijímateľov, ale za aktívnych účastníkov činností, ktorých príjemcami sú iní ľudia.

Účasť ako právo je nevyhnutnou praxou demokratických spoločností. Tento typ aktivity zahŕňa študentov, ktorí sa angažujú v konkrétnych činnostiach zameraných na zmenu a zlepšenie vybraného problému v spoločnosti.

V mnohých prípadoch sú študenti zahrnutí v service learningových aktivitách naplánovaných inštitúciou, riaditeľmi a/alebo učiteľmi. Service learningový projekt sa zameriava na to, aby účastníci spoločne predstavili problém, navrhli, naplánovali, realizovali a reflektovali vybrané aktivity, ako aj vyhodnotili projekt tak, aby zlepšil sa riadiace zručnosti študentov.

 

6) ANALÝZA/MAPOVANIE POTRIEB

Analýzu chápeme ako spoločnú snahu zistiť reálnu a naliehavú potrebu komunity, ktorú by mohla riešiť vzdelávacia inštitúcia so všetkými dostupnými ľudskými a hmotnými zdrojmi,. Treba pritom zabezpečiť účasť všetkých predstaviteľov zapojených do procesu, najmä prijímateľov aktivít.

Analýza potrieb, v ktorej sa školská komunita a prijímatelia môžu vyjadriť, bude prospešná pre celkovú efektívnosť, ako aj udržateľnosť projektu.

Problém by mal byť riadne definovaný, relevantný pre komunitu aj vzdelávaciu inštitúciu, a riešiť ho majú študenti.

 

7) SERVICE LEARNINGOVÁ AKTIVITA

Service learningová prax zahŕňa konkrétne, vopred stanovené kroky, ktorých cieľom je zmenšiť, zmierniť alebo vyriešiť vybraný komunitný problém, prípadne spolu s ostatnými prispieť k jeho riešeniu.

V service learningovej aktivite sa služba nechápe ako charita alebo dobročinnosť. Naopak, ostatných zapojených/účastníkov považujeme za rovnocenných partnerov, skúmame ich aktuálne situácie, potreby, ako aj práva, a nad všetkým uvažujeme kriticky.

Študenti vykonávajú aktivitu s komunitou, nie pre komunitu, pretože všetci účastníci sa učia a ťažia z tejto aktivity. Každá service learningová aktivita musí viesť k sociálnej zmene.

 

8) CIEĽOVÁ KOMUNITA A PRIJÍMATELIA

„Prijímatelia“ alebo „cieľová komunita“ sú iba tí, ktorí majú úžitok z konkrétnej service learningovej aktivity. Service learningové projekty navrhujú zmenu pohľadu na „cieľovú komunitu“ alebo „prijímateľov“ aktivít, ktorí sa stávajú ich spoluúčastníkmi. Návrh musí: 

  • zahŕňať počet priamych a nepriamych prijímateľov a ich sociálno-ekonomický status, vek alebo dosiahnutý stupeň vzdelania, zamestnanie,
  • uvádzať typ populácie (mestská alebo vidiecka),
  • zameriavať sa na skupiny ako azylanti, migranti, ľudia zbavení slobody, menšiny, ľudia so zravotným a/alebo sociálym znevýhondením atď.

Odporúčame, aby ste uviedli aj podrobné informácie o prijímateľoch projektu a spôsob, akým sa na aktivite podieľali.

 

9) BUDOVANIE KOMUNITNEJ SIETE

Service learningové aktivity sú obohacujúce, keď čerpajú z činností viacerých účastníkov a zo synergie inštitúcií, sociálnych organizácií, orgánov štátnej správy, podnikov a firiem, ktoré majú svoje miesto v komunite. Možno s nimi uzatvárať zmluvy alebo budovať združenia a siete. Tieto vzťahy sú prínosom pre udržanie aktivity a podporujú pozitívnu reciprocitu. Zahŕňajú spoluprácu s ostatnými členmi komunity, ktorí sa zameriavajú najmä na riešenie svojich potrieb, identifikáciu problémov a činností potrebných pre komunitu, a to pomocou interdisciplinárneho  prístupu.

 

10) PREPOJENIE MEDZI UČEBNÝMI OSONOVAMI/OBSAHOM VÝUČBY

Service learningové projekty majú pedagogický zámer, zlepšujú kvalitu výučby a ponúkajú aktívnu odozvu na skutočné a naliehavé potreby komunity.

Pri návrhu je nevyhnutné, aby sa v service learningových aktivitách učebné plány zavádzali do praxe: študenti si pri nich majú prehlbovať schopnosti, ktorých rozvoj je súčasťou učebných osnov.

Spojenie service learningovej praxe s formálnym štúdiom umožňuje študentom využiť svoje vedomosti a schopnosti v reálnych kontextoch a rozvíjať účinné a aktívne občianstvo v prospech komunity. Zámerná integrácia service learningových skúseností s obsahom výučby v konkrétnych oblastiach alebo predmetoch podporuje reflexiu procesu učenia.

Prepájanie učebných osnov umožňuje študentom budovať si komplexnejší pohľad na svet a učí ich účinnejšie riešiť každodenné problémy. Interdisciplinarita v uvažovaní umožňuje pristúpiť k riešeniu problémov z rôznych uhlov pohľadu.

 

11) CIELE UČENIA

Ciele učenia by mali byť konkrétne vymedzené a musia sa dať vyhodnotiť. Mali by sa zameriavať na praktickú aplikáciu vedomostí v učebných osnovách zahrnutých v projektovom návrhu (koncepcia, metódy a postupy, vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje).

 

12) CIELE SLUŽBY

Ciele služby sú tiež konkrétne a hodnotiteľné, ale týkajú sa vyslovene služby komunite. Na vysvetlenie očakávaných výsledkov týkajúcich sa zmenšenia, zlepšenia alebo vyriešenia daného problému treba použiť jednoduchý jazyk. Ciele nemusia byť konečné. Ciele by zároveň mali byť dosť flexibilné na to, aby sa dali prispôsobiť meniacim sa okolnostiam v priebehu realizácie projektu. Ciele projektu formulujte podrobne, zrozumiteľne a presne.

 

13) PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

Priebežné hodnotenie sa zameriava na reflexiu výsledkov a účinkov daných aktivít. Vyhodnocuje sa, či účastník dosahuje stanovené míľniky, aby sa dali korigovať prípadné nedostatky. Hodnotí sa plnenie jednotlivých fáz a očakávaných cieľov.

V rámci sledovania projektu sa kontrolujú čiastkové/konečné výsledky a úspechy a korigujú prípadné nedostatky, pričom učenie a service learningová aktivita pokračujú.

Hodnotenie musí zahŕňať všetkých účastníkov service learningovej aktivity a prebieha za účasti všetkých a demokratickým spôsobom. Zvažovať treba nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne aspekty aktivity, aby sme boli pripravení na nepredvídateľné udalosti a ich následky. Zohľadniť treba samotný proces. Príklady hodnotenia umožňujú vzdelávacej inštitúcii vyhodnotiť vplyv service learningového projektu na akademický výkon študentov, účasť inštitúcie a udržanie školy.

 

 14) OSLAVA

V pedagogike service learningu ponúka oslava možnosť opäť prežiť svoje skúsenosti a podeliť sa o ne. Takýto prejav uznania posilňuje sebavedomie jednotlivcov aj skupiny a zvyšuje povedomie o celkových úspechoch. Podujatie sprostredkuje účastníkom service learningovej aktivity zaslúžené uznanie komunity. Pomáha búrať stereotypy a predsudky a poukazuje na odhodlanie a činy detí a mladých ľudí. Podujatie je zvyčajne otvorené širokej verejnosti a odovzdávajú sa tam certifikáty, diplomy, medaily alebo iné formy uznania.

 

15) REFLEXIA

Reflexia vykonaných aktivít podporuje utvrdzovanie získaných vedomostí, introspekciu, sebauvedomenie a skupinové vzťahy.

Reflexívne aktivity taktiež umožňujú študentom uvedomovať si proces vlastného učenia, trénovať si kritické myslenie a zapájať sa do občianskych aktivít. Študenti dostávajú príležitosť testovať svoje práva a povinnosti, pretože sa podieľajú na záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a ovplyvňujú ich životy. Service learning zahŕňa školenia, ktoré rozvíjajú a posilňujú reflexívne procesy týkajúce sa verejného dobra, verejných záležitostí, a to všetko v kontexte, ktorý umožňuje študentom budovať si vlastnú identitu. Navyše je reflexia zároveň nevyhnutným nástrojom na získanie spätnej väzby od prijímateľov a týka sa všetkých účastníkov.

 

16) VÝSLEDKY A VPLYV

Výsledky alebo vplyv service learningovej aktivity by mali byť zreteľné, aby sme videli zmenu oproti počiatočnému stavu (v učení aj riešení vymedzeného problému). Dosiahnutý stav porovnávame s očakávanými cieľmi, vplyvom na študijné výsledky a kvalitou života cieľovej komunity. Tieto zmeny môžu byť zaznamenané aj prostredníctvom dôkazov o vplyve. Vplyv treba hodnotiť na základe stanovených cieľov v oblasti učenia sa a služieb, a to v zmysle kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, nielen na základe všeobecného prehľadu.

Počas sledovania projektu možno kontrolovať čiastkové/konečné výsledky a úspechy, upraviť, čo treba alebo pokračovať v rovnakom duchu. Sledovací proces zahŕňa učenie sa, service learningovú činnosť a celkovú skúsenosť. Takto možno vymedziť rozsah, v ktorom uskutočnené činnosti pomohli zmeniť pôvodný stav.

 

17) DOKUMENTÁCIA A KOMUNIKÁCIA

Organizácia je súbor príbehov, pocitov a údajov, ktorý charakterizuje vykonávané činnosti a silné a slabé stránky aktivity. Ide o prostriedok na získavanie kolektívnych vedomostí, pretože sa zameriava na získanie konečného produktu, ktorý sumarizuje celú aktivitu. Systematické záznamy umožňujú zachovať „históriu“ projektu a šíriť ho medzi rôznych členov komunity, iné inštitúcie, atď. Stupeň opatrnosti a účinnosti pri organizovaní a komunikovaní (z hľadiska obsahu a formy: ortografia, syntax, sémantika, atď.) bude mať priamy vplyv na konečnú kvalitu prezentácie projektu. Hodnotitelia nemôžu aktivitu vnímať ako dostatočnú, ak nie je jasne opísaná alebo vysvetlená. Odporúčanie: napíšte a vyplňte prihlášku spolu so študentmi alebo zúčastnenými učiteľmi.