Medzinárodne uznávaná vyučovacia stratégia service learning sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Prepája klasické vyučovanie, ktoré poznáme z našich škôl, priamo s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

 

Rozvoj a získavanie nových zručností

Aktivity zapracované do výučby sa stávajú nástrojom na získavanie a rozvoj zručností a schopností žiakov popri formálnom vzdelávaní, z ktorého poznatky rozvíjajú v praxi.

Väčšie uplatnenie žiakov v živote

Rozvoj v praxi prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti žiakov v budúcnosti, rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti a objavovaniu skrytých talentov.

Formovanie ohľaduplnosti a solidarity

Výučba s aplikovanou stratégiou service learning vedie mladých ľudí k solidarite a formuje ich mieru angažovanosti a záujmu o potreby okolia i spoločnosti v dospelosti.

 Ako zapojiť service learning do výučby na mojej škole