Základná škola Narnia
finalista Angažovaná škola 2020

Žiaci a žiačky vo svojom voľnom čase, v sprievode pedagógov a rodičov, pravidelne navštevujú seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Navzájom sa učia, získavajú rôzne zručnosti, vedomosti  a odovzdávajú si navzájom svoje skúsenosti. 

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt „Piškvorky z Narnie“ sa zrodil vďaka iniciatíve súčasnej koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na škole, keď sa spojila túžba pomôcť seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením v neďalekom zariadení s ambíciou rozvíjať u žiakov a žiačok empatiu, vnímanie individuality ľudí a ich rozdielne potreby. Samotná koordinátorka vychádzala aj zo svojej osobnej skúsenosti, či už s doopatrovaním starej mamy v domácom prostredí alebo výchovou vlastného zdravotne znevýhodneného dieťaťa.

Pred približne šiestimi rokmi zástupcovia ZŠ Narnia oslovili vedenie neďalekého Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici, zmapovali potreby ich klientov a klientiek a možnosti detí. V priebehu šiestich rokov sa do aktivity postupne zapojilo cez päťdesiat detí, viacero pedagógov a pedagogičiek a rodičov, ktorí pravidelne (2x týždenne) navštevujú klientov v tomto zariadení.

Počas ich návštevy s nimi trávia čas – na izbách, v ich „obývačkách“ i vonku. Počúvajú ich príbehy zo života, prezerajú s nimi fotografie, klientov taktiež sprevádzajú na prechádzke. Snažia sa s nimi tráviť čas, počas ktorého učia vnímať ich potreby a vlastné možnosti pomáhať. Ide o obojstranne obohacujúce skúsenosti, keď sa obe strany učia medzigeneračnej spolupráci a porozumeniu. 


Prínosy projektu

Výnimočnou súčasťou projektu je taktiež postupné zapájanie detí, ktoré majú rôzne špeciálne potreby a rovnako bojujú o začlenenie v spoločnosti – či už deti s Aspergerovým syndrómom, ADHD a i. Na základe skúseností, ktoré zažívajú, získavajú mnoho zručností a vedomostí –  od rozvoja komunikačných zručností, empatie, tolerancie, po zisk nových vedomostí. Popri rozhovoroch so staršou generáciou sa učia mnoho o živote v minulosti, pri prácach v areáli  zase získavajú množstvo informácií o prírode, rastlinách, spôsobe starostlivosti o areál. Deti sú pri stretnutiach s klientmi vystavené rôznym situáciám. Príjemným aj nepríjemným.

Dôležitou súčasťou aktivity je preto aj reflexia stretnutí. Deti majú možnosť hovoriť o svojich zážitkoch a skúsenostiach, ktoré získali. Reflexia prebieha prostredníctvom neformálnych rozhovorov mimo zariadenia a školy. Zároveň sa na webovej stránke školy objavujú príspevky  o aktivite detí v DD a DSS a informovaní sú tak o nej aj rodičia a širšia verejnosť.

To, aký prínos má service learningový projekt, potvrdila aj kríza koronavírusu v roku 2020, kedy žiaci nemohli navštevovať klientov zariadenia Senium. Jeho samotný personál vnímal stagnáciu až regres u väčšiny klientov, a to ako fyzický, tak psychický.


Prijímatelia projektu

Prijímateľmi service learningovej aktivity sú primárne klienti  a klientky DD a DSS Senium v Banskej Bystrici. Tí sú častokrát dlhodobo umiestnení v zariadení, kde trpia sociálnou depriváciou, nedostatkom fyzickej aktivity, podnetov, nedostatkom možností rozvíjať sa a zmysluplne tráviť čas. Mnohí z nich sú imobilní, v mnohých prípadoch nemajú príbuzných, ktorí by ich navštevovali.

Zároveň zo spoločných stretnutí profitujú aj deti, ktoré majú možnosť sa takto učiť a rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti, ako je empatia, tolerancia, vnímavosť na potreby iných a podobne.

Viac o ocenenej škole