Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača
víťaz Angažovaná škola 2021

Tím Ekocyklo prispel svojou činnosťou a aktivitami k tomu, aby používatelia cyklocestičky neodhadzovali odpad do okolia rieky Hron. V prípade, že nejaký odpad vytvoria, vhodiť ho buď do osadených košov na odpočívadlách v meste Sliač a Zvolen, alebo do vytvoreného ekokoša z dieľne žiakov, ktorý podporuje aj správne triedenie odpadu. 

Zrodenie myšlienky projektu

Základná škola Andreja Sládkoviča na Sliači opakovane má titul Zelená škola a dbá na ochranu životného prostredia nielen v areáli školy, ale aj v celom meste Sliač. Hlavným cieľom zrealizovaného projektu bolo zvýšiť úroveň čistoty v okolí cyklocestičky medzi mestami Sliač a Zvolen. Zapojením sa do globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots v školskom roku 2020/2021 sa žiakom 8. a 9. ročníka podarilo zrealizovať aktivity, ktoré si sami vymysleli na hodiných etickej výchovy a spoločnými silami naplánovali. Z odpadového materiálu vyrobili ekokôš na zber separovaného odpadu, vďaka nákupu z druhej ruky získali trojkolku, ktorú využijú na rýchlejšie premiestňovanie sa po cyklocestičke a zber odpadkov. Pri realizácii projektu využili prvky service learning, pretože žiaci riešili problém, ktorý nielen oni, ale aj miestna komunita vidia ako akútny. Oslovili rodičov i vedenie mesta a predstavili im svoj zámer. Vďaka projektu získali žiaci do života veľké množstvo skúseností, pretože na ich pleciach ležala celá realizácia projektu. 


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Hlavným cieľom service learningovej aktivity bolo uplatnenie vedomostí, ktoré žiaci získali v škole, v praktickom živote. Žiaci - členovia Ekocyklo tímu, realizovali aktivity nie na jednom konkrétnom školskom predmete. Učili sa pracovať na realizácii projektu samostatne, vo dvojiciach , v skupinách, i celý tím ako celok. 

Všetky aktivity boli zamerané na komunitné učenie – učenie pre život a rozvoj kľúčových kompetencií pre udržateľný rozvoj , kompetencií pre život – schopnosť riešiť problémy, rozvoj strategických kompetencií, schopnosť pracovať v tíme , empatia a rešpektovanie názorov iných, kritické myslenie a rozvoj komunikačných zručností. 


Cieľová skupina

Service learningová aktivita bola určená pre potreby miestnej komunity - obyvateľov mesta Sliač, obyvateľov okolitých obcí a hlavne všetkých cyklistov a turistov, ktorí ju využívajú na relax, spôsob prepravy do práce, za nákupmi do mesta Zvolen či oddychom v Kúpeľoch Sliač. 

 

Viac o ocenenej škole