Ocenená škola

nalepkaZákladná škola má od roku 1995 zapožičaný čestný názov: „Základná škola A.Sládkoviča“. Základná škola je školou v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorá sa vo svojom Školskom vzdelávacom programe zameriava na regionálnu a environmentálnu výchovu, rozvoj jazykovej, čitateľskej a matematickej gramotnosti, šport a zdravý životný štýl. V školskej a mimoškolskej činnosti sa kladie veľký dôraz aj na regionálne/miestne tradície, ľudovú kultúru a históriu. Súčasťou školy je vlastné školské múzeum - Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač, ktoré svojimi netradičnými a interaktívnymi prvkami sprostredkúva historické a súčasné hodnoty mesta, regiónu a kraja. Rovnako plní funkciu vzdelávacieho a kultúrneho centra rozvíjajúceho multikultúrnu výchovu s medzinárodnými partnermi školy z rôznych kútov Európskej únie založenú na školských partnerstvách v rámci programu Erasmus+ a rozbiehajúcej sa projektovej spolupráci v rámci platformy e- Twinning či práci na envrotémach v projekte Zelená škola. Za svoje aktivity získala viaceré ocenenia - Vlajka a certifikát Zelenej školy, Škola eTwinning 2021-2022, Európska značka pre jazyky 2020 či národný certifikát kvality za projekt eTwinning.

Základná škola aktívne pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. K ich inkluzívnemu vzdelávaniu prispieva posilnenými pedagogickými a odbornými kapacitami (špeciálny pedagóg, školský psychológ, pedagogickí asistenti, asistenti učiteľa a asistenti vychovávateľa), názornými didaktickými a technickými pomôckami, ako aj formou rozličných projektov rozvíjajúcich praktické zručnosti individuálnym učebným štýlom. Nadaní žiaci majú, popri mnohých interných a externých súťažiach a podujatiach, možnosť aktívne pracovať aj v mimoškolskej činnosti prostredníctvom Žiackeho parlamentu presadzujúceho záujmy a potreby samotných žiakov.

Kontakt: www.zssliac.edupage.org

 

Kompletný projekt a fotografie Ekocyklo

Kompletný projekt a fotografie Vyhliadka lásky