Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve
finalista Angažovaná škola 2021

 

Projekt "Plavba živou záhradou" je "Malý projekt s veľkým srdcom". Žiaci zo základnej školy vytvorili v priestore materskej školy edukatívnu mini záhradu založenú na princípoch permakultúry. Na slávnostnom otvorení projektu zrealizovali žiaci aj zbierku pre svojho spolužiaka na vozíčku, aby mohol absolvovať rehabilitáciu.

Zrodenie myšlienky projektu

Žiaci sami iniciovali, aby sa škola zapojila do programu ROOTS&SHOOTS. Veľmi silným motívom tímu POSÁDKA (ako si ho žiaci interne nazvali) bolo pomôcť a podporiť niekoho, kto potrebuje pomoc. Po náročnom brainstormingu nápadov a zmapovaní svojho okolia a jeho potrieb sa rozhodli, že budú svojim projektom reflektovať tému RASTU/napredovania na viacerých úrovniach, a to na úrovni:

  • REKULTIVÁCIE POZEMKU v škôlke (vybudovaním záhrady),
  • EKOLOGICKÉHO ZMÝŠĽANIA (filozofia permakultúry v záhrade, zvyšovanie povedomia a informácií v tejto oblasti),
  • sledovania prirodzených procesov/rast rastlín, rast detí v škôlke, vlastné sebavzdelávanie,
  • POMOCI a podpory rastu a napredovania kamaráta na vozíčku (ZORGANIZOVANIE ZBIERKY),
  • podpory RASTU KOMUNITY (rozvoj komunikácie, spolupráce atď.).
Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Projekt bol zameraný na rekultiváciu priestoru v MŠ A. Bernoláka v Detve. Žiaci zo ZŠ vytvorili edukatívnu mini záhradu pre škôlkarov, ktorá je založená na princípoch permakultúry. Takto rekultivovaný outdoorový priestor bude možné využívať pri predprimárnom vzdelávaní detí predškolského veku. Nosnými budú témy ako permakultúra, ekológia i zdravá výživa. Pri svojich zážitkových aktivitách budú môcť deti rozvíjať svoju starostlivosť a zodpovednosť. Žiaci 7. ročníka zrealizovali na oslave projektu aj zbierku (formou predaja fotografií z Podpoľania a dobrovoľného príspevku) na rehabilitáciu v centre Natália a Axis pre kamaráta zo školy.

Projekt podnietil u žiakov záujem o celospoločenské témy a pomohol pri rozvoji kľúčových kompetencií žiakov potrebných pre život v 21. storočí. Podporil u detí tzv. súcitné líderstvo a tímovú spoluprácu. Vďaka projektu dokážu žiaci pomenovať svoje silné stránky, v čom sa v projekte našli a vynikli (napr. nakresliť vizualizáciu záhrady, navrhnúť logo projektu, vyrobiť maketu záhrady, odprezentovať prezentáciu na obhajobách, kriticky a zrozumiteľne odpovedať na otázky pri obhajobách, vystúpiť na verejnosti, vytvoriť rozpočet projektu, naplánovať a zrealizovať oslavu projektu a zbierku).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli deti, rodičia a zamestnanci MŠ A. Bernoláka v Detve a ZŠ J. J. Thurzu v Detve a taktiež ich spolužiak na vozíčku a jeho rodina. Projekt spojil komunitu školy a škôlky, kde došlo k intenzívnejšej spolupráci pri aktivitách projektu. A následne pri propagácii projektu na facebooku, prípravách oslavy a zbierky vytvoril oveľa širšiu cieľovú komunitu (rodičia, učitelia, deti MŠ, ZŠ, zástupcovia mesta Detva, širšia verejnosť mesta).

 

Viac o ocenenej škole