Stredná zdravotnícka škola, Prešov
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného programu vzdelávania o ústnej hygiene pre deti predškolského veku.

Zrodenie myšlienky projektu

Motivácia na realizáciu projektu vznikla z podnetu žiakov študijného odboru zubný asistent/zubná asistentka. Ich aktivita sa prejavila v prvotnom návrhu vytvoriť edukačné materiály - pracovné listy a nacvičiť divadielko pre deti predškolského veku s cieľom prezentácie pre získanie zručností v ústnej hygiene. Manažment školy túto možnosť privítal nielen na základe návrhov žiakov, ale aj ako potrebu prispieť k prevencii zubného kazu už v rannom detskom veku.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Dobrovoľnícka činnosť žiakov školy v podobe jednorazových prednášok sa rozšírila až do komplexného programu prostredníctvom pravidelných edukačných stretnutí s pridaním teoretickej základne s priamym prepojením na workshopové aktivity za aktívnej účasti detí. Stretnutia sa konali na pôde materských škôl, základných škôl i v priestoroch Strednej zdravotníckej školy. Dobrovoľníckej činnosti žiakov v podobe prispôsobených programov pre deti sa venovala koordinátorka projektu v súčinnosti s pedagogickýmizamestnancami vyučujúcimi v dennej forme štúdia v študijnom odbore zubný asistent/zubná asistentka.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli deti predškolského veku, žiaci v primárnom vzdelávaní (prvý stupeň základných škôl), žiaci zo Spojenej súkromnej školy s poruchami autistického spektra a deti ukrajinskej národnosti navštevujúce zariadenie v rámci projektu "Človek v ohrození".

Viac o ocenenej škole