Ocenená škola

nalepka

Mestská stredná odborná škola humanitného zamerania poskytuje široké odborné zameranie orientujúce sa popri pedagogike a psychológii na humanitné a umelecké vedomosti a zručnosti. Ponúka štúdium v troch študijných odboroch: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogický asistent. Školu spravidla navštevuje okolo 500 žiakov, z toho je približne 200 žiakov pomaturitného štúdia.

Škola sa angažuje v lokálnych projektoch napr. Zelená škola, v jazykových a športových olympiádach, zúčastnila sa medzinárodných projektov Sokrates, Comenius, spolupracuje na projekte Interreg s rakúskou školou a rakúskymi materskými školami v pohraničí, kde žiačky môžu absolvovať časť pedagogickej praxe. Škola sa podieľa aj na rôznych športových, spoločenských či kultúrnych aktivitách, ktoré napomáhajú budovať kultúrne a spoločenské povedomie občanov, vychovávajú k akceptácii znevýhodnených detí aj dospelých. Žiaci pravidelne vypomáhajú pri Športovom dni seniorov, Dňoch detí organizovanými MČ Dúbravka, športovom dni v DSS Karola Matulaya.

Mnohé aktivity vyplývajú aj zo smerovania školy k udržateľnosti, čo sa prejavuje v niekoľkých oblastiach jej fungovania - v sortimente bufetu a jedálne, v obmedzení používania plastových a tetrapakových obalov, v znižovaní a dôslednom separovaní odpadu, v šetrení energií a vody, v spôsoboch dopravy do školy, v ponuke nových voliteľných predmetov orientovaných na ekológiu a udržateľnosť, v mimovyučovacích aktivitách, všetko s cieľom znižovať uhlíkovú stopu školy.

Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave získala za svoj projekt "Tvorivé dielne pre všetkých" zlatú značku Angažovaná škola ako víťaz prvého národného oceňovania v roku 2020.

 

Ocenený projekt

Od roku 2011 žiaci pripravujú vianočné dielne, ktorými robia radosť svojim znevýhodneným rovesníkom a deťom z materských a základných škôl. Túto tradíciu si škola udržuje do dnešných dní, pričom sa do nej zapájajú žiaci od prvého ročníka štúdia.

Projekt „Tvorivé dielne pre všetkých“ je pre žiakov príležitosťou prakticky si overiť vedomosti a zručnosti, ktoré si počas štúdia osvojili na odborných predmetoch. Dielní sa tradične zúčastňujú mentálne znevýhodnení rovesníci žiakov a intaktní žiaci materskej školy a základnej školy. Hlavným cieľom pripravovaných aktivít, ktoré sú nielen kreatívne a pracovné, ale i vedomostné a logické, je pripraviť program priamo „na telo“ pre určitý druh a stupeň znevýhodnenia a zároveň s ohľadom na konkrétnych žiakov, ich vek, schopnosti a záujmy.

Zámerom aktivít je sprostredkovať žiakom kontakt s prostredím, v ktorom sa viacerí budú vo svojom pracovnom živote pohybovať. Cieľom je, aby dokázali so znevýhodnenými deťmi primerane komunikovať, poznali ich potreby a problémy a vedeli na ne vo svojej práci reagovať a primerane ich usmerniť. Bez takýchto skúseností by absolventi nedokázali flexibilne reagovať na špecifické potreby konkrétneho znevýhodnenia. Podujatia tohto typu sú v rámci vzdelávania na pedagogickej škole nenahraditeľné.

Kompletný projekt a fotografie