Ocenená škola

Poslaním školy je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie, aby každý žiak nadobudol široký všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie:

- kompetenciu k celoživotnému učeniu sa - vzdelávanie sa stane prostriedkom jeho sebarealizácie, využíva pritom nové stratégie učenia;

- sociálne komunikačné kompetencie – vie spracovať a vyjadriť informácie v rôznych formách komunikácie, dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, vie prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti;

- kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky;

- kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií;

- kompetencie riešiť problémy;

- občianske kompetencie – uvedomuje si základné hodnoty života, význam národného a kultúrneho dedičstva, rešpektuje práva iných, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, aktívne podporuje kvalitu životného prostredia;

- pracovné kompetencie – je flexibilný a schopný prijať inovatívne zmeny, dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach;

- sociálne a personálne kompetencie.

Kontakt: www.gymlipany.edupage.org

 

Kompletný projekt a fotografie