Ocenená škola

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábr. J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je z hľadiska odbornej výučby zameraná na služby v hoteliérstve, gastronómii, kadernícke a kozmetické služby. Ponúka štúdium v študijných odboroch hotelová akadémia, obchodný pracovník, kaderník-vizážista, kozmetik, podnikanie v remeslách a službách a v učebných odboroch čašník-servírka, cukrár, pracovník v potravinárstve – výroba tranlivých potravín, kuchár a kaderník. Okrem denného štúdia ponúka možnosť aj diaľkovej formy štúdia v odbore podnikanie v remeslách a službách a skrátenej formy štúdia vo vyššie uvedených učebných odboroch. 

Škola má dobre rozpracovaný program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov aj žiakov. Vďaka účasti na odborných mobilitách si rozvíjajú odborné znalosti, ktoré uplatňujú v teoretickom aj praktickom vyučovaní. 

Škola sa aktívne zapája do rôznych celoslovenských projektov a súťaží, čím sa snaží u svojich žiakov pestovať zdravú súťaživosť, zodpovednosť a podporuje ich dôveru vo vlastné schopnosti.

Škola podporuje aj činnosť žiackej školskej rady, kde jej členovia aktívnou činnosťou rozvíjajú svoje komunikačné, organizačné, líderské, spoločenské a iné zručnosti. Členovia zastupujú záujmy žiakov vo vzťahu k vedeniu školy a aktívne sa zúčastňujú na živote školy - zapájajú do rôznych aktivít, ktorými prispievajú k zlepšovaniu priestorov školy, študentského života na škole a zapájajú sa do dobrovoľníctva.

Kontakt: www.kalina.sk

Kompletný projekt a fotografie