Ocenená škola

Slobodná demokratická škola je inovatívnym a progresívnym vzdelávacím zariadením, ktoré kladie dôraz na participáciu, sebaurčenie a rešpektovanie jedinečnosti každého žiaka a žiačky. Vysoko si cení demokratické hodnoty a zároveň podporuje slobodné rozhodovanie a autonómiu nielen vo vzdelávaní. Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú túto školu, pochádzajú z rôznych sociálnych a ekonomických vrstiev. Škola má priateľské a inkluzívne prostredie, kde sa kladie dôraz na rešpektovanie rozmanitosti a rovnosť príležitostí. Dôležitou charakteristikou školy je malý počet žiakov a žiačok, čo umožňuje intenzívnejšiu a personalizovanú starostlivosť. Vzhľadom k počtu žiakov je vzťah medzi žiakmi, žiačkami a učiteľmi veľmi blízky a podporujúci. Jazyk vo vzdelávaní je slovenský, anglický, český, snažíme sa priniesť deťom jazykovú rozmanitosť. Prítomnosť menšín v kolektíve zamestnancov školy je prínosom, práve pre to, že je vzťah detí a dospelých blízky. V neposlednom rade, škola sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých žiakov a žiačky, vrátane tých so špeciálnymi potrebami. Pomocou individuálnych prístupov sa snažíme zabezpečiť, aby každý žiak mohol dosiahnuť svoj plný potenciál a byť aktívnym členom komunity, neskôr spoločnosti. Žiaci sa učia o dôležitosti ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, citlivo vnímať svoje okolie a jeho potreby, otvárať aj citlivé sociálne témy a spoločne v diskusii hľadať a navrhovať riešenia.

Kontakt: www.slobodnaskola.edupage.org

 

Kompletný projekt a fotografie