Ocenená škola

V súčasnosti sa na škole vzdelávajú žiaci dvoch odborov, t.j. Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a Sociálno-výchovný pracovník. Poslaním školy je pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, podpora k dobrovoľníctvu, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Kontakt: www.ssosbuke.edupage.org

Kompletný projekt a fotografie