Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
finalista Angažovaná škola 2021

Projekt bol zameraný na zvýšenie enviromentálneho povedomia žiakov základných škôl a širšej verejnosti.

Zrodenie myšlienky projektu

Aktivity vymysleli študenti gymnázia, ktorým nie je ľahostajná ekológia. Sami vedia, že nielen konkrétne aktivity, ale predovšetkým zvýšenie povedomia vo svojom okolí je veľmi dôležité. Nestačí, že ja sa budem správať ekologicky, mám k tomu viesť aj svoje okolie. 

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Projekt sa venoval predovšetkým šíreniu osvety v otázke ochrany životného prostredia, potrebe a významu triedenia odpadu, recyklácie materiálov v domácom prostredí, znovu navráteniu pôvodných druhov rastlín do našej lokality, s čím súvisí návrat opeľovačov, bez ktorých by život na zemi v žiadnom prípade nemohol fungovať. 

Vďaka realizovanému projektu sa študenti naučili naplánovať rozpočet pre aktivity, časový harmonogram, rozlíšiť vhodnosť použitých metód pre danú skupinu adresátov. Dokážu vymyslieť konkrétne aktivity tak, aby zaujali cieľovú skupinu a splnili ciele akcie. Po jej realizácii dokážu zhodnotiť jej prínos, vhodnosť použitých metód, ale aj mieru nárastu povedomia o danej problematike. A zároveň svojimi aktivitami prispeli k ochrane životného prostredia.

Cieľová skupina

Žiaci základných škôl v meste Vrbové - predovšetkým 7. a 8. ročníka. Zároveň je cieľovou skupinou aj verejnosť, pretože Zelený kútik je využívaný mladými aj staršími ľuďmi mesta na príjemné posedenie či spoznanie vysadených druhov rastlín a byliniek.

 

Viac o ocenenej škole