1. súkromné gymnázium v Bratislave
finalista Angažovaná škola 2020

Kurz zameraný na rozvoj informačno-technologických zručností pre seniorov, prostredníctvom ktorého si mohli zlepšiť zručnosti  v práci s počítačom, tabletom či smartfónom, zoznámiť sa s modernými technológiami a využiť ich na skvalitnenie svojho života.


Zrodenie myšlienky projektu

Hlavnou motiváciou na vznik aktivity bola nepriama požiadavka komunity, ale aj školy samotnej. Gymnázium sa dlhodobo snaží otvárať školskú komunitu širšiemu okoliu s cieľom, aby sa žiaci a žiačky stretávali s bežnými ľuďmi a s iným prostredím ako je to domáce alebo školské. Škola takto vytvára a vyhľadáva situácie, kontakty, keď žiaci opúšťajú svoju komfortnú zónu a stretávajú sa s ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení a žijú v iných podmienkach než oni.

Škola sa v rámci ocenenej aktivity zamerala na pomoc seniorom v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Reagovala aj na článok v mesačníku Ružinovské echo mestskej časti, ktorý opisoval veľký záujem dôchodcov na Miestnom úrade Ružinov o IT vzdelávanie. V spolupráci s miestnym úradom škola vytipovala skupinu seniorov a oslovila ich s ponukou kurzu zameraného na rozvoj informačno-technologických zručností. Každý senior mal k dispozícii jedného žiaka,  ktorý bol zároveň jeho osobným asistentom.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Prostredníctvom tejto aktivity sa plnohodnotne napĺňa viacero cieľov etickej výchovy naraz, v sociálnom prostredí v interakcii s ľuďmi rozdielnej vekovej kategórie. Je príkladom nielen dobrovoľníctva, ale aj aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci života komunity bez nároku na odmenu, príkladom rozvoja spolupatričnosti aj zodpovednosti žiakov a žiačok.

Aktivita poskytla spojovací most medzi generáciami. Žiakov učí konať dobro, empatii, komunikácii so seniormi, poskytovať a prijímať pozitívnu spätnú väzbu, búra predsudky o sociálnych skupinách.


Cieľová skupina

Prijímateľmi aktivity sa stali ružinovskí seniori, ktorí majú záujem zlepšovať svoju digitálnu gramotnosť, chcú sa učiť nové veci, stretávať sa s mladými ľuďmi a nechať sa nimi viesť. Seniori sa mohli naučiť pracovať nielen s modernou technikou, ale aj ju využívať na skvalitnenie svojho života.

Seniori v priebehu kurzu prichádzali často s konkrétnymi otázkami. Osvojili si postupy online komunikácie (napr. objednávanie u lekára), prenášanie fotografií z telefónu do počítača, využívať USB kľúč, triediť a upravovať fotografie. Kurz trval 5 týždňov, po jednej hodine týždenne. Pravidelne sa tak v školskom prostredí stretávali dve rozdielne generácie, ktoré sa vzájomne obohacovali.

Viac o ocenenej škole