Ocenená škola

Gymnázium je súkromnou, mestskou školou v bratislavskej mestskej časti Ružinov, ktoré ponúka 4-ročné aj 8-ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky. Popri gymnáziu s tridsaťročnou tradíciou bola zriadená aj Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Obe školy zdieľajú spoločný areál. V školskom roku 2019/2020 školy spolu navštevovalo 383 žiakov.

Service learningové aktivity škola realizuje už od školského roka 2008/2009. Predmet nazýva dobročinnosť a je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Prioritne je určený pre 6. ročník 8-ročného gymnázia, kde je obsah dobročinnosti realizovaný v rámci predmetu etická výchova. Študenti participujú na rôznych aktivitách. Kurz pre seniorov bol jednou z nich.

1. súkromné gymnázium v Bratislave získalo za svoj projekt "IT kurz pre seniorov" značku Angažovaná škola ako finalista prvého národného oceňovania v roku 2020.

 

Ocenený projekt

Hlavnou motiváciou na vznik aktivity bola nepriama požiadavka komunity, ale aj školy samotnej. Gymnázium sa dlhodobo snaží otvárať školskú komunitu širšiemu okoliu s cieľom, aby sa žiaci a žiačky stretávali s bežnými ľuďmi a s iným prostredím ako je to domáce alebo školské. Škola takto vytvára a vyhľadáva situácie, kontakty, keď žiaci opúšťajú svoju komfortnú zónu a stretávajú sa s ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení a žijú v iných podmienkach než oni.

Škola sa v rámci ocenenej aktivity zamerala na pomoc seniorom na základe článku miestnych novín, ktorý opisoval veľký záujem dôchodcov o IT vzdelávanie. V spolupráci s miestnym úradom škola vytipovala skupinu seniorov a oslovila ich s ponukou kurzu zameraného na rozvoj informačno-technologických zručností. Každý senior mal k dispozícii jedného žiaka,  ktorý bol zároveň jeho osobným asistentom.

Seniori si počas kurzu osvojili si postupy online komunikácie (napr. objednávanie u lekára), prenášanie fotografií z telefónu do počítača, využívať USB kľúč, triediť a upravovať fotografie. Kurz trval 5 týždňov, po jednej hodine týždenne. Pravidelne sa tak v školskom prostredí stretávali dve rozdielne generácie, ktoré sa vzájomne obohacovali. Žiakov učila konať dobro, empatii, komunikácii so seniormi, poskytovať a prijímať pozitívnu spätnú väzbu, búra predsudky o sociálnych skupinách.

Kompletný projekt a fotografie