Súkromná stredná odborná škola Bukovecká z Košíc
finalista Angažovaná škola 2020

Upriamenie pozornosti na dôležitosť a spôsoby recyklácie odpadu prostredníctvom projektu zameraného na jeho triedenie, využitie pre nové výrobky a ich následný predaj pre vyzbieranie finančnej podpory tam, kde to komunita potrebuje. Projekt podporil aj ľudí zasiahnutých výbuchom plynu na Mukačevskej v Prešove.


Zrodenie myšlienky projektu

V roku 2017 vznikol na Súkromnej strednej odbornej škole v Košiciach projekt s názvom „REVYPREDA“ s ambíciou upriamiť pozornosť na recyklovanie a separovanie odpadov. Zameriava sa na štyri roviny – recykláciu, vyrábanie, predávanie a darovanie. Cieľom je viesť žiakov k ekologickému zmýšľaniu, uplatnenie ich kreativity na nové využitie nepotrebného materiálu a posilnenie ich sociálneho cítenia a filantropie výrobou nových produktov a ich následným predajom pre vyzbieranie finančnej pomoci.

Škola sa od začiatku projektu pravidelne zúčastňovala na dobrovoľníckych podujatiach zameraných na recykláciu a výrobu rôznych predmetov, a tým chránila životné prostredie i šírila osvetu – príkladmi, ako sa dá z odpadu vyrobiť zaujímavá hračka, edukačná pomôcka od hodiniek cez populárnych „mimoňov“ a pod. V prvých troch rokoch škola vyrobené predmety rozdávala, prípadne samotní žiaci učili prijímateľov (široká verejnosť, deti, rodičia, seniori...) podobné predmety vyrábať.

Od roku 2019 škola zavŕšila kompletný proces a rozšírila aktivity recyklovania a vyrábania o „predaj“ a darovanie. Týmito časťami projekt prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti rozvíja vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré mladým ľuďom umožnia aktívne sa zapojiť do dobrovoľníctva počas celého života. Jedným z cieľov projektu je vnímanie dobrovoľníctva ako aktivity vykonávanej na základe slobodného rozhodnutia, bezodplatne a v prospech iných ľudí.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci sa prostredníctvom projektu začali intenzívnejšie zaoberať problematikou ochrany životného prostredia. Aktívnejšie pristupujú k separovaniu odpadov v priestoroch školy aj rodiny, rovnako prejavujú zvýšené sociálne cítenie a empatiu vo vzťahu ako k vlastným spolužiakom, tak k ostatnému okoliu, seniorom či znevýhodneným občanom s odbúravaním predsudkov.

Zapájanie sa do projektu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je spolupráca, sa prejavilo takisto na lepšom zvládaní konfliktných situácií či na zvýšení sebavedomia menej úspešných žiakov v rámci výučby. Žiaci si tiež osvojili realizovanie prvkov ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, rozvinuli jemnú motoriku a vo všeobecnosti prejavujú aktívny záujem o dobrovoľnícke aktivity.


Cieľová skupina

Projekt na jednej strane pomáha vykonávať osvetu a vzdelávať mladých ľudí a určený je tak žiakom školy. Na druhej napĺňa potrebu chrániť životné prostredie, kde sa prijímateľmi stávajú deti, rodičia či seniori, a zároveň i potrebu finančnej pomoci aktivitám v rámci komunity alebo ľuďom v nepriaznivej situácii.

Žiaci takýmto spôsobom napríklad zareagovali na tragický výbuch na Mukačevskej ulici v Prešove, keď predajom svojich výrobkov vyzbierali symbolickú čiastku na pomoc obyvateľom zasiahnutých tragédiou. Cieľovú komunitu vyberajú samotní žiaci prostredníctvom Žiackej školskej rady a v minulosti takto podporili viacero detí, seniorov či psí útulok.

Viac o ocenenej škole