Ocenená škola

V súčasnosti sa na škole vzdelávajú dva študijné odbory: učiteľstvo a vychovávateľovo pre materské školy, sociálno-výchovný pracovník. Poslaním školy je pripravovať žiakov na povolanie,  získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí postoje a viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. V školskom roku 2019/2020 študovalo na škole v dennej forme štúdia  355 žiakov.

Pri príprave mladých ľudí na „život“ je veľmi dôležitá odborná prax, ktorú žiaci absolvujú v zariadeniach materských škôl,  školských  kluboch  detí, domovoch sociálnych služieb, denných stacionárov, detských domovoch, krízových centrách, občianskych združeniach a neziskových organizáciách.   

Škola sa pravidelne zapája do rôznych aktivít v oblasti životného prostredia, tvorivosti, práce s deťmi, finančnej gramotnosti individuálne, ale aj v spolupráci so samosprávou, neziskovými organizáciami. Účasť žiakov na týchto podujatiach má dobrovoľnícky  charakter. Aktívne spolupracujú ako dobrovoľníci  na  rôznych projektoch zameraných napr. na prevenciu proti závislostiam (program Fília). V spolupráci s učiteľmi realizujú viaceré dlhodobé projekty, ako napr. osveta vo vzťahu k predchádzaniu ochoreniu žltačky (v spolupráci s MŠ), rozvoj finančnej gramotnosti na ZŠ  formou realizácie nami vytvorenej finančnej hry, Prvá pomoc.

Žiaci sa zúčastňujú programov ERASMUS+. Žiaci a žiačky participujú pri pravidelných dobrovoľníckych zbierkach  pre Úniu nevidiacich (Biela pastelka), Úsmev ako dar, Liga za duševné zdravie, Hodina deťom,  Útulok pre zvieratá Košice. V rámci dobrovoľníckej činnosti  žiačky navštevujú Centrum pre deti a rodinu Drak v Prešove, kde sa podieľajú na záujmovej činnosti s prvkami dramatoterapie. Spolupracujú s deťmi, klientmi zariadenia na realizovaní dramatoterapeutických aktivít a výstupov. S touto zaujímavou činnosti už máme dlhoročné skúsenosti. Ako integrovaná dramatoterapeutická skupina sme v rokoch 2012 – 2014 sme spolupracovali aj s DSS Lux, Liečebno-výchovným sanatóriom v Košiciach, sociálnym divadlo Hopi hope a inými zariadeniami a máme za sebou niekoľko pekných kreatívnych dramatoterapeutických výstupov.

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká z Košíc získala za svoj projekt "REVYPREDA" značku Angažovaná škola ako finalista prvého národného oceňovania v roku 2020.

 

Ocenený projekt

V roku 2017 vznikol na Súkromnej strednej odbornej škole v Košiciach projekt s ambíciou upriamiť pozornosť na recyklovanie a separovanie odpadov. Zameriava sa na štyri roviny – recykláciu, vyrábanie, predávanie a darovanie. Cieľom je viesť žiakov k ekologickému zmýšľaniu, uplatnenie ich kreativity na nové využitie nepotrebného materiálu a posilnenie ich sociálneho cítenia a filantropie výrobou nových produktov a ich následným predajom pre vyzbieranie finančnej pomoci.

Týmito časťami projekt prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti rozvíja vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré mladým ľuďom umožnia aktívne sa zapojiť do dobrovoľníctva počas celého života. Jedným z cieľov projektu je vnímanie dobrovoľníctva ako aktivity vykonávanej na základe slobodného rozhodnutia, bezodplatne a v prospech iných ľudí.

Projekt napĺňa potrebu chrániť životné prostredie, kde sa prijímateľmi stávajú deti, rodičia či seniori, a zároveň i potrebu finančnej pomoci aktivitám v rámci komunity alebo ľuďom v nepriaznivej situácii. Žiaci takýmto spôsobom napríklad zareagovali na tragický výbuch bytovky v meste Prešov, keď predajom svojich výrobkov vyzbierali symbolickú čiastku na pomoc obyvateľom zasiahnutých tragédiou.

Kompletný projekt a fotografie