Základná škola s materskou školou v Poprade
finalista Angažovaná škola 2020

Projekt skvalitnenia okolia školského areálu pre žiakov, obyvateľov sídliska i návštevníkov spojený s výrobou kŕmidiel či vtáčích búdok a náučných panelov o miestnych živočíchoch.


Zrodenie myšlienky projektu

Projekt vznikol na základe pozorovania okolia školy a prvotnej diskusie žiakov, ktorej cieľom bolo nájsť spôsob, ako prispieť k zmene prostredia na sídlisku Západ v Poprade, kde sa nachádza aj základná škola, ktorú žiaci navštevujú. Po úvodnom brainstormingu nasledoval  výber troch najlepších návrhov žiakov šiesteho ročníka – členov skupiny Kreatívni Komeňáci. Tieto návrhy sa stali obsahom dotazníka, prostredníctvom ktorého sa žiaci pýtali občanov na sídlisku, ktorý z ich návrhov by podľa nich najviac prispel k zmene sídliska.

Samotnej aktivite predchádzalo zoznámenie sa s nadáciou Green Foundation a jej zakladateľkou Jane Goodal a zapojenie sa do projektu Roots & Shoots. Žiaci s učiteľmi následne zmapovali okolie školy, zistili, čo v tomto prostredí najviac žiakom chýba, so zreteľom aj na potreby komunity, nakoľko po výbere návrhov bola oslovená aj miestna komunita na sídlisku – od detí po dôchodcov.

Na základe dotazníka a získaných odpovedí škola z troch návrhov nakoniec zrealizovala výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel i náučných panelov o siedmich vybraných druhoch živočíchov – vrana túlavá, lienka sedembodková, sýkorka bielolíca, sokol myšiar, včela medonosná, kuvik obyčajný a podkovár malý. Panely pritom obsahujú obrázky, ktoré nakreslili žiaci školy, spolu s informáciami o živote a zaujímavostiach o týchto živočíchoch, ktoré museli žiaci získať, vytriediť a spracovať.


Prepojenie výučby a service learningovej aktivity v praxi

Projekt predstavuje prínos najmä v oblasti revitalizácie, zatraktívnenia  priestoru sídliska, na ktorom sa nachádza budova základnej školy,  zlepšenia podmienok pre vtáctvo, ktoré na sídlisko prilietava a v rozvoji spolupráce s domovom sociálnych služieb a materskou školou v ďalšej oblasti. Žiaci školy sa pritom aj naďalej starajú o to, aby mali vtáčiky v búdkach a kŕmidlách dostatok potravy.

Žiaci sú po realizácii projektu tvorivejší, k plneniu úloh pristupujú zodpovednejšie. Na vlastnej koži si vyskúšali projektové učenie, prešli všetkými fázami realizácie projektu. Zlepšili sa v práci s informačno–komunikačnými prostriedkami, získali lepšiu schopnosť komunikovať a prezentovať svoje názory a výsledky svojej práce pred verejnosťou. Stali sa samostatnejšími, viac premýšľajú, zaujímajú sa o to, čo sa okolo nich deje a výraznejšie si všímajú zmeny v okolí.

Škola sa svojimi aktivitami nad rámec vyučovania zviditeľňuje nielen v rámci mesta, ale aj na regionálnej a národnej úrovni. Škola posilnila svoj benefit, aj v očiach rodičov, pričom vďaka projektu zároveň zatraktívnila svoje okolie. Prostredníctvom projektu plnili žiaci úlohy súvisiace so Školským vzdelávacím programom a hodnotami školy.


Cieľová skupina

Cieľovou komunitou service learningovej aktivity sú žiaci a učitelia ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade, obyvatelia sídliska Západ v Poprade i denne dochádzajúca verejnosť od rodičov, starých rodičov a detí či študentov blízkej strednej školy, ktorí touto oblasťou prechádzajú z autobusovej a železničnej stanice, po zamestnancov blízkych obchodov a podnikov v priemyselnom areáli alebo klientov blízkeho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac o ocenenej škole