Ocenená škola

Škola pozostáva z dvoch organizačných jednotiek - základnej a materskej školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 526 žiakov v základnej škole a 180 v materskej. Areál školy je využívaný žiakmi nielen počas vyučovania, ale aj počas mimoškolských aktivít, zároveň slúži ako prechodová zóna pre ďalších obyvateľov, nakoľko škola je umiestnená na rozhraní sídliska Poprad-Západ a priemyselnej zóny s viacerými obchodmi a firmami.

Tento areál sa škola postupne snaží obnovovať a obohacovať jeho vnútorné aj vonkajšie priestory o nové prvky tak, aby vytvorili zmysluplný priestor, kde by žiaci a deti nielen získavali nové vedomosti, nadobúdali nové zručnosti, ale aj trávili svoj voľný čas.  

Škola sa už roky profiluje ako športová škola - triedy so športovou prípravou v 5. - 9. ročníku.  V oblasti basketbalu patrí medzi najlepšie na Slovensku. V školskom roku 2018/2019 získali chlapci titul majstra SR v basketbale žiakov ZŠ a dievčatá získali na týchto majstrovstvách striebornú medailu.

Základná škola s materskou školou v Poprade získala za svoj projekt značku Angažovaná škola ako finalista prvého národného oceňovania v roku 2020.

 

Ocenený projekt

Projekt vznikol na základe pozorovania okolia školy a prvotnej diskusie žiakov, ktorej cieľom bolo nájsť spôsob, ako prispieť k zmene prostredia na sídlisku v meste Poprad, kde sa nachádza aj základná škola, ktorú žiaci navštevujú. Žiaci pripravili tri návrhy projektov, ktoré predstavili verejnosti formou dotazníka.

Na základe dotazníka a získaných odpovedí škola z troch návrhov nakoniec zrealizovala výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel i náučných panelov o siedmich vybraných druhoch živočíchov – vrana túlavá, lienka sedembodková, sýkorka bielolíca, sokol myšiar, včela medonosná, kuvik obyčajný a podkovár malý. Panely pritom obsahujú obrázky, ktoré nakreslili žiaci školy, spolu s informáciami o živote a zaujímavostiach o týchto živočíchoch, ktoré museli žiaci získať, vytriediť a spracovať.

Projekt predstavuje prínos najmä v oblasti revitalizácie, zatraktívnenia  priestoru sídliska, na ktorom sa nachádza budova základnej školy,  zlepšenia podmienok pre vtáctvo, ktoré na sídlisko prilietava a v rozvoji spolupráce s domovom sociálnych služieb a materskou školou v ďalšej oblasti. Žiaci školy sa pritom aj naďalej starajú o to, aby mali vtáčiky v búdkach a kŕmidlách dostatok potravy. 

Kompletný projekt a fotografie