Základná škola, Zemianska Olča
finalista Angažovaná škola 2023
 
víťaz medzinárodného ocenenia Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe 2023

Cieľom projektov bolo reagovať na potreby komunity i zmierniť i dopady klimatickej zmeny.

Zrodenie myšlienky projektu

Žiaci mapujú svoje okolie, rozprávajú sa s rodičmi, starými rodičmi, obyvateľmi, všímajú si nedostatky, alebo miesta, ktoré si pýtajú zmenu. Po prvom úspechu - revitalizácii železničnej stanice - boli deti natoľko nadšené pozitívnou reakciou okolia, že to bola pre nich motivácia do ďalších projektov. Žiaci sa cítili byť dôležitou súčasťou tvorby a zmeny.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci v priebehu rokov 2021 až 2023 realizovali projekty ako Klimatická ulička, Dôstojnosť a Zelený amfiteáter. V roku 2021 upravili žiaci opustenú priechodnú uličku v obci, do ktorej vysadili kríky, dreviny kvety, umiestnili lavičky a informačné tabule o živote na Žitnom ostrove pred rokmi, o pôvodných živočíšnych druhoch aj osvojej žiackej činnosti. Ulička sa stala relaxačno-náučnou zónou, spájajúcou cestu od školy ku klubu dôchodcov. Žiaci pravidelne navštevujú dôchodcov v klube, pripravujú pre nich kultúrny program, pohostenie, spoločné pečenie koláčov na jarmok.

V roku 2022 v rámci projektu Dôstojnosť zmapovali potreby obyvateľov a zistili, že v čase častých covidových úmrtí sa mnohí starší ľudia nemohli zúčastniť pohrebných obradov, nakoľko nezvládli stáť počas obradu. Na cintoríne chýbali lavičky. Žiaci zistili, že aj sociálne zariadenia sú vo veľmi zlom stave. Prostredníctvom Startlabu vyzbierali peniaze a umiestnili pred Dom smútku 12 lavičiek, kúpili a natreli suchú toaletu akontajnery na triedený odpad.

V roku 2023 realizovali projekt Zelený amfiteáter. Na priestranstve medzi dvomi školami došlo k výrubu starých stromov a ostalo prázdne miesto, na ktorom obec plánovala postaviť parkovisko pre rodičov (v areáli školy), proti čomu sa snažili žiaci postaviť veľmi tvorivo. Mapovali niekoľko týždňov existujúce blízke parkovacie plochy, vytvárali štatistiku, ktorú vyhodnotili s výsledkom, že škola nepotrebuje ďalšie parkovacie miesta. Namiesto vybetónovanej plochy navrhli vybudovať Zelený miniamfiteáter - výučbový outdoorový priestor - prístrešok, pocitový chodník, vysadiť zeleň. Na výstavbu prístreška škola získala financie z Nadácie ZSE Výnimočné školy a na pocitový chodník z Green Foundation. K získavaniu sadeníc prispeli niektorí rodičia a Ekocentrum dropie svojimi rastlinnými darmi.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli obyvatelia obce, široká verejnosť rôznych vekových kategórií.

 

Viac o ocenenej škole