Ocenená škola

Spojená škola Dudince sa nachádza v kúpeľnom mestečku Dudince. Navštevuje ju 205 žiakov prvého až deviateho ročníka. Súčasťou školy je aj materská škola a základná umelecká škola. Všetky zložky úzko spolupracujú a napĺňajú spoločné ciele. Žiaci základnej školy pochádzajú z Dudiniec a z okolitých obcí. Škola vytvára bezpečné prostredie, v ktorom sa cíti dobre každý žiak. Veľký dôraz kladie na rozvíjanie vzťahov a na rešpektovanie jedinečnosti. Vytvára veľmi dobré podmienky pre inkluzívny prístup. Na škole pracuje inkluzívny tím, ktorý úzko spolupracuje s učiteľmi a s rodičmi žiakov. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvíjanie prierezových tém, medzi ktoré patrí regionálna výchova, environmentálna výchova či multikultúrny rozmer vzdelávania. Učitelia vedú žiakov k tímovosti, empatii, tolerancii. Tieto snahy vedú k tomu, že na škole vládne priateľská atmosféra, rešpekt inakosti. Najväčšiu menšinu na škole tvoria deti rómskeho pôvodu. Momentálne vzdelávame aj deti z Ukrajiny. Škola pracuje v programe Zelená škola a tento školský rok bola zapojená do projektu na zvyšovanie demokratických princípov.

Kontakt: www.skoladudince.edupage.org

Kompletný projekt a fotografie