Ocenená škola

Základná škola má 19 tried, z tohto počtu je 9 tried na prvom stupni ZŠ a 10 tried na druhom stupni. V každom ročníku na druhom stupni je trieda so športovým zameraním, dievčatá volejbal, chlapci futbal. 5 oddelení ŠKD. ZŠ má vypracovaný ŠkVP " Dielňa pohybu, umu a krásy ducha". Žiaci môžu svoje záujmy rozvíjať v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania.

Kontakt: www.skkom.edupage.org 

 

Kompletný projekt a fotografie